UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc kiến nghị bổ sung biên chế công chức khi tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Theo UBND TP, sở dĩ có kiến nghị này là để UBND TP.HCM có cơ sở trình HĐND TP về việc bổ sung biên chế công chức cho UBND TP Thủ Đức và UBND các quận nhằm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Từ đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ bổ sung biên chế công chức tại TP theo quy định.

Cụ thể, với số lượng phường hiện nay tại TP.HCM là 249 phường, số lượng biên chế công chức cần bổ sung là 15 biên chế/phường thì tổng số biên chế mà TP.HCM đề nghị bổ sung là 3.735 người.

kien-nghi-tang-bien-che
Cán bộ công chức quận Bình Tân đang giải quyết hồ sơ cho dân. Ảnh: LÊ THOA

Trước đó, Sở Nội vụ TP có kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Theo đó, trong năm 2021, các sở ngành sẽ rà soát, tham mưu UBND TP.HCM việc phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, TP Thủ Đức, phường phù hợp với tổ chức chính quyền đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương; cũng như phương thức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định trong thực thi chính sách, nhiệm vụ tại các quận, phường.

 

Cũng trong năm 2021, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức bộ máy theo quy định của Nghị quyết 131/2020 và Nghị định 33/2021.

Trước Quý II-2021, TP.HCM sẽ thực hiện việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định. 

TP cũng sẽ rà soát, bố trí đội ngũ công chức quận, phường theo các tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực chuyên môn cao, kỹ năng thực thi công vụ và đạo đức công vụ.

Trước ngày 1-7, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, cơ quan, đơn vị hướng dẫn thực hiện quy trình nhân sự UBND quận, TP Thủ Đức, phường. Xây dựng quy chế làm việc, phối hợp công tác của UBND quận, TP Thủ Đức, phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Cũng trước ngày 1-7, Sở Nội vụ phải phối hợp với UBND quận, TP Thủ Đức hướng dẫn và thực hiện việc chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1-7 thành công chức cấp huyện trở lên.