Chi tiết tin

Chính phủ thống nhất đổi tên Luật CCCD thành Luật Căn cước

Ngày Đăng : 05/04/2023 - 10:03 AM
(PLO)- Cho ý kiến về dự án Luật CCCD sửa đổi, Chính phủ thống nhất đổi tên Luật CCCD thành Luật Căn cước.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 46 ngày 31-3 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2023.

Liên quan đến Luật CCCD (sửa đổi), tại cuộc họp, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết xây dựng Luật nhằm quán triệt và thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng; kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế của Luật CCCD năm 2014; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay và thời gian tới; tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong các giao dịch phục vụ đời sống, phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Về tên gọi của luật, thống nhất đổi tên Luật CCCD thành Luật Căn cước.

Về cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi (Điều 20 dự thảo Luật); về tích hợp thông tin (Điều 23 dự thảo Luật); về quy định chuyển tiếp (Điều 46 dự thảo Luật);... Chính phủ cho rằng cần tiếp tục đánh giá tác động, rà soát, nghiên cứu kỹ, bảo đảm khả thi, tránh gây xung đột với pháp luật liên quan. Quy định trong luật những nội dung có tính ổn định, thống nhất cao; những nội dung mới, còn biến động thì giao Chính phủ quy định bảo đảm linh hoạt trong điều hành và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Cũng theo Nghị quyết 46, Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm các yêu cầu sau:

Việc xây dựng dự án Luật này phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực ngân hàng và các yêu cầu, định hướng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên.

Đặt lợi ích chung của đất nước là mục tiêu của việc xây dựng dự án Luật này; các quy định của Luật phải khắc phục được các vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành, góp phần khơi thông nguồn tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xử lý vấn đề sở hữu chéo, góp phần phòng, chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực ngân hàng.

Xây dựng các quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán, thu giữ tài sản bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và thực tiễn hoạt động của các tổ chức tín dụng; quy định rõ thẩm quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc quyết định việc cho vay đặc biệt, không quy định việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định nội dung này để phù hợp với tinh thần tăng cường vai trò, nâng cao trách nhiệm của Thành viên Chính phủ tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 …

Chính phủ giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Các tin khác
Video Clip

Website liên kết